Ubezpieczenie to oferuję osobom, które chcą ubezpieczyć siebie i swoją rodzinę od następstw nieszczęśliwych wypadków, które:

 • spowodowały trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego,
 • miały miejsce podczas wykonywania pracy zawodowej lub w drodze do/z pracy (zakres ograniczony) oraz w życiu prywatnym (zakres całodobowy),
 • miały miejsce w kraju lub za granicą.

Ubezpieczenie może chronić Cię również podczas wyjazdów rekreacyjnych i uprawiania sportów.

wypadkowe

Jego zakres może obejmować:

 • świadczenia stałe, wymienione w tabeli świadczeń,
 • świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego,
 • świadczenie proporcjonalne z tytułu trwałego uszczerbku an zdrowiu,
 • zwrot kosztów nabycia lub naprawy przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz leczniczych środków technicznych,
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów,
 • zwrot kosztów leczenia,
 • dzienne świadczenie szpitalne,
 • zwrot kosztów ratownictwa,
 • ubezpieczenie assistance (w ubezpieczeniu indywidualnym) obejmujące:
 • organizację i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej w domu,
 • pokrycie kosztów dojazdu i honorarium lekarza,
 • organizację opieki pielęgniarskiej,
 • organizację transportu do i z placówki medycznej,
 • dostarczenie leków lub drobnego sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego,
 • organizację pomocy domowej po hospitalizacji.

Dodatkowo możesz wykupić:

 • świadczenia z tytułu następstw zawału serca i udaru mózgu nie będących następstwem istniejącej choroby przewlekłej,
 • świadczenia progresywne odpowiadające procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu z zastosowaniem współczynnika progresji (im wyższy stwierdzony procent uszczerbku, tym więcej procent sumy ubezpieczenia zostanie wypłacone, np. za 100% uszczerbku wypłata 500% sumy ubezpieczenia NNW),
 • dodatkowe świadczenia z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Umów się na spotkanie i dowiedz, która opcja jest dla Ciebie najkorzystniejsza?

PracowniaFinansowa.pl – tanie ubezpieczenia, Warszawa